onsdag 15. april 2015

Hvorfor blir ikke folk opprørt av fondsbløffen?

Finanstilsynet tok nylig landets største aksjefondsforvalter, DNB Asset Management, med buksene nede. De hadde på langt nær levert den aktive forvaltningen kundene var lovet og som fondet tok seg betalt for. Det kalles skapindeksering på godt norsk og skapindeksering er ikke annet enn ren og skjær svindel på enda bedre norsk.

– Våre forvaltere gjør valg hver eneste dag, og noen ganger gjør de feil valg, sier DNB's konserndirektør Rathke til DN.no i dag.

Nåvel. Vi kan alle gjøre feil "noen ganger", men når forvaltere av nesten 8 milliarder av 127.000 spareres sparekroner gjør det konsekvent og i fem år (!) er det mildest talt påfallende at ingen internt i DNB grep inn før Finanstilsynet gjorde det. Trolig var det å ikke gripe inn et bevisst valg fra ledelsen. Alternativet er at de sov i timen. Begge deler burde lede til at DNBs renommé som aksjefondsforvalter ble rasert.

Men det ser ikke ut til å være tilfellet. For minst like påfallende er det at de 127.000 lurte småsparerne ikke har reagert på at DNB urettmessig har forsynt seg av sparepengene deres. Hvorfor?


Neppe fordi de synes det er OK å bli svindlet. Snarere fordi de ikke opplever at de er blitt det. Eller ikke har forstått det. For kundene har jo faktisk hatt en pen avkastning i perioden. At det skyldtes markedsutviklingen som DNB neppe kan ta æren for og at den burde vært mye bedre dersom DNB hadde holdt det de lovet, tenker nok de færreste på. Blant annet fordi de ikke aner hva forvalteren faktisk har tatt seg betalt. Rett og slett fordi DNB, i dette tilfellet, aldri gir opplysninger om det beløpet. En underkommunisering av kostnadsaspektet som åpenbart har fått ønsket effekt. En ukritisk kundemasse. En nesten bevisstløs kundemasse man kan melke år ut og år inn for honorarer man ikke har gjort seg fortjent til.

DNB Asset Management lover bot og bedring. Honorarene reduseres og mer aktiv forvaltning loves. Alexandra Morris - en kvinne med vel dokumentert integritet - hentes fra Odinfondene. Fremtiden ser mao lysere ut for DNBs fondskunder. Men å kompensere allerede lurte kunder vil de ikke gjøre. Det synes vi at kundene bør kreve.

torsdag 9. april 2015

Passiv eierinntekt

Vi har liten tro på at Scheelutvalget vil få gjennomslag for sitt forlag om å øke skatten på aksjeutbytter og gevinster på aksjer og aksjefond - det utvalget kaller eierinntekter - fra dagen 27 prosent til 41 prosent. Men skulle forslaget mot enhver formodning likevel vinne frem, så har vi i vårt høringssvar til Finansdepartementet lansert et forslag som langt på vei vi moderere de skadelige effekter en slik omlegging vil få for den vanlige småinvestor. 
Forslaget vårt går i korthet ut på at privatpersoners eierinntekter knyttet til børsnoterte aksjer og til aksjefond kalles "passiv eierinntekt" og beskattes på samme måte som andre kapitalinntekter (f.eks. renter), det vil si med en skattesats som er den samme som skattesatsen for alminnelig inntekt. Med en slik justering av forslaget til Scheel vil skatten på inntektene fra børsnoterte aksjer og fra aksjefond bli redusert fra dagens 27 prosent til 20.
Les hele høringssvaret her .