fredag 25. april 2014

Medeierskapsmelding

Aksjonærforeningen etterlyser en medeierskapsmelding

Statssekretær Lars Jacob Hiim

Statssekretær Lars Jacob Hiim,

Sammen med Civita og AksjeNorge hadde Aksjonærforeningen møte om Eierskapsmeldingen med statssekretær Eirik Loe Solberg på det som skulle vise seg å være hans siste dag på jobben. Der fremmet jeg forslag om at Regjeringen i den nært forestående meldingen annonserer at den vil fremme en medeierskapsmelding (og aller helst opprette et medeierskapsutvalg) som skal beskrive hvordan Regjeringen vil arbeide for å stimulere sparere generelt og ansatte spesielt til å bli mer aktive på eiersiden i norske bedrifter. Regjeringens ambisjoner i henhold til Politisk plattform er blant annet å:

  • redusere statens eierskap i norsk økonomi
  • styrke det private norske eierskapet
  • gi rom for eiermangfold, herunder øke småsparernes eierskap i norske bedrifter og stimulere ansattes medeierskap

Det siste punktet er på mange måter et dristig mål ettersom illusjonen om at sparing direkte i enkeltaksjer er for risikabelt for folk flest, har fått fotfeste ikke bare hos allmennhet og politikere miljøer, men dessverre også langt inn i næringslivets egne rekker. Finansnæringen har dyktig utnyttet situasjonen gjennom å tilby aksjesparere spareprodukter (aksjefond, strukturerte produkter mm) som kan gi kundene del av aksjemarkedets meravkastning. Riktignok ofte til en for sparer/kunde svært høy pris. Slik reduseres aksjesparer fra å være eiere av norske bedrifter til å bli finansnæringens kunder. Ettersom fondene i stor grad kanaliserer kundenes sparepenger til utenlandske markeder, er dette dessuten en trend som ikke støtter Regjeringens ambisjonen om å styrke det private norske eierskapet.

Dagens rådende holdning til direkte aksjesparing baserer seg stort sett på ovenfor nevnte illusjon. Vi snakker mao om fordommer. Skal Regjeringen oppnå resultater med hensyn til økt småsparereierskap er den nødt til å starte en retorikk som utfordrer disse fordommene. Den må offensivt slå fast at langsiktig, jevnlig og innsiktsfull sparing i aksjer ikke bare er lønnsom, men også lærerik og samfunnsnyttig sparing. Eierskapsmeldingen er en gyllen mulighet og kan tjene som et startskudd for ny offentlig retorikk på dette området. En medeierskapsmelding og eller et medeierskapsutvalg viser dessuten (1) vilje og evne til å walk the talk og (2) gir Regjeringen noe tid til å komme opp med gode og gjennomtenkte løsninger.

Utvalgets mandat og meldingens ambisjon må være å beskrive hvordan en rekke berørte  områder (herunder kunnskapsformidling, statlig eierskapsutøvelse, ansattes medeierskap, pensjon og sparing, nedsalg/privatisering, beskatning mm) best mulig kan spille sammen for å nå de overordnede politiske målsetningene. Utvalget bør bestå av representanter fra berørte departementer, samt fra bedrifter, arbeidstakere og sparere; en gruppe med mandat til å tenke nytt på bedriftenes og sparernes premisser, heller enn på finansnæringens.
Jeg utdyper naturligvis mer enn gjerne dette ytterligere dersom det er ønske om det.


Med vennlig hilsen
Bernt Bangstad, styreleder

fredag 11. april 2014

Fire fluer i én smekk

Aftenposten skriver i dag om statens forretningsimperium og Regjeringens planer på å redusere dette. Artikkelen diskuterer hvorfor og hva, men den mangler et helt vesentlig perspektiv når den ikke diskuterer hvordan. 

I henhold til Sundvolden-erklæringen skal staten (1) redusere sitt direkte eierskap i norsk økonomi. I samme erklæring skriver Regjeringen imidlertid også at den skal (2) styrke det private norske eierskapet, samt (3) øke småsparernes eierskap i og (4) ansattes medeierskap i norske bedrifter. Det gjør den neppe gjennom en privatisering av Entra eller andre heleide selskaper eller nedsalg i børsnoterte selskaper i dag siden de aller fleste aksjene vil bli plukket opp av store utenlandske investorer.

Aksjonærforeningen har derfor advart Regjeringen mot å starte prosessen med å redusere det statlige eierskapet før de har en god plan for hvordan de vil mobilisere små og store norske eiere til å absorbere flest mulig aksjer. Mye tyder på at slik en plan ikke foreligger - og det er synd. Vi har derfor oppfordret departementet om å invitere næringsliv, investorer, sparere og ansatte med på å legge en slik plan. Det har man tid til.

Høyre snakket i valgkampen mye om nye ideer og bedre løsninger. Det har ikke vært tenkt nytt rundt dette med å øke småsparernes eierskap i norske bedrifter på generasjoner. Tiden er for lengst inne og forutsetningene er bedre enn noen sinne. Gjennom smart bruk av nedsalg kan Regjering også styrke norsk privat eierskap, øke småsparernes eierskap og stimulere til ansattes medeierskap. Fire fluer i en smekk. Enda bedre enn et kinderegg!