fredag 27. juni 2014

Dette er ikke OK!

Småinvestorer ble benyttet som salderingspost da Zalaris ASA nylig gjennomførte et spredningssalg der allmennheten ble invitert til å delta. 1 av 3 småinvestorer ble avvist uten begrunnelse. Til grunn for salget lå et omfattende prospekt utarbeidet av tilretteleggerne ABG Sundal Collier og Nordea Markets. Det virker kynisk og røper et syn på småinvestorenes rolle som er lite tillitvekkende.

Ca 1.100 investorer tegnet seg. Av disse tilhørte ca 900 det såkalte "retailprogrammet"* der tegnerne ble forespeilet en rabatt på 1 500 kroner. For bra respons, mente selskapet som med støtte i prospektets pkt 5.9 bare ga tildeling til 1 av 3 småinvestorer. Hvordan man i selskapet har kommet frem til at aksjonærlisten ved børsintroduksjon ikke bør inneholde flere enn 300 småinvestorer vites ikke. Så vidt oss bekjent har ikke selskapet kommet med noen valid begrunnelse.

Det er synd, men enda verre er det at de iht prospektet som er utarbeidet av Nordea Markets og ABG Sundal Collier, ikke er forpliktet til å komme med noen begrunnelse. Der står det nemlig i 5.9, 3.avsnitt: The Issuer further reserves the right to limit the total number of applicants to whom Offer Shares are allocated if the Issuer deems this to be necessary in order to keep the number of shareholders in the Issuer at an appropriate level and such limitation does not have the effect that any conditions for the listing regarding number of shareholders will not be satisfied.

Det står mao selskapet helt fritt - etter at tegningsresultatet er kjent - å ta stilling til hva de mener er an appropriate level. Det dreier seg i dette tilfellet altså ikke om objektive tildelingskriterier, men helt subjektive kriterier som selskapet (med "verdifull" hjelp av tilretteleggerne) etter eget forgodtbefinnende kan definere i etterkant. Å bruke småinvestorene som en salderingspost på denne måten virker kynisk og røper et syn på småinvestorenes rolle som er lite tillitvekkende.

Aksjonærforeningen har derfor spurt Finanstilsynet - som har godkjent prospektet - om man der virkelig oppfatter slike uspesifiserte tildelingsbegrensninger som uproblematiske.

Tilsynet svarer at det er en interessant og viktig problemstilling vi tar opp, men at Finanstilsynets rolle er begrenset til å påse at innholdskravene til prospekt er oppfylt. De godkjenner ikke eller vurderer nærmere selskapsrettslige forhold. Dersom tegnere/aksjonærer mener at tildelingen ikke er rettmessig, er det nok dessverre slik at dette er et privatrettslig forhold som må følges opp gjennom selskapslovgivningen.

Styrket i troen på at dette er en interessant og viktig problemstilling, kommer vi til å vurdere hva som bør være "next step" for å etablere ryddigere forhold på dette området.

* Bruken av ordet retail i denne sammenhengen vitner også om et underlig syn på småinvestoren. Ordet kommer fra detaljhandelen. I så måte er vi som småinvestorer antakelig retailkunder hos megleren vår eller fondsforvalteren, men i forhold til selskapene er vi som småinvestor ikke kunder, men potensielle eiere. "Retaileier" gir ingen mening, så hvorfor ikke kalle oss det vi er, småinvestorer?

(oppdatert 30.6.14)

3 kommentarer:

 1. "There came into Egypt a Pharaoh who did not know."

  SvarSlett
 2. Så lenge man har en begrunnelse, og denne blir fulgt, kan det virke som dette er OK ref?:
  www.vpff.no/content/download/648/4061/version/1/file/Klagesak+1+-+1997.pdf
  (Det som i hovedsak ble kritisert i dette tilfellet, er handel av paretos egne ansatte)

  SvarSlett
 3. RS Platou, ikke Pareto...

  SvarSlett