torsdag 9. april 2015

Passiv eierinntekt

Vi har liten tro på at Scheelutvalget vil få gjennomslag for sitt forlag om å øke skatten på aksjeutbytter og gevinster på aksjer og aksjefond - det utvalget kaller eierinntekter - fra dagen 27 prosent til 41 prosent. Men skulle forslaget mot enhver formodning likevel vinne frem, så har vi i vårt høringssvar til Finansdepartementet lansert et forslag som langt på vei vi moderere de skadelige effekter en slik omlegging vil få for den vanlige småinvestor. 
Forslaget vårt går i korthet ut på at privatpersoners eierinntekter knyttet til børsnoterte aksjer og til aksjefond kalles "passiv eierinntekt" og beskattes på samme måte som andre kapitalinntekter (f.eks. renter), det vil si med en skattesats som er den samme som skattesatsen for alminnelig inntekt. Med en slik justering av forslaget til Scheel vil skatten på inntektene fra børsnoterte aksjer og fra aksjefond bli redusert fra dagens 27 prosent til 20.
Les hele høringssvaret her .

4 kommentarer: